Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website
De RPV Land van Cuijk wijst u, ten aanzien van de website www.rpvlandvancuijk.nl, op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van
de RPV Land van Cuijk.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van de RPV Land van Cuijk.
De op deze website getoonde informatie wordt door de RPV Land van Cuijk met constante zorg en aandacht samengesteld.
Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De RPV Land van Cuijk behoudt zich
het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door
te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en
zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid
voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel de RPV Land van Cuijk alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de RPV Land van Cuijk niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de RPV Land van Cuijk,
welke geen eigendom zijn van de RPV Land van Cuijk, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de RPV Land van Cuijk.
Hoewel de RPV Land van Cuijk uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt,
kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele
producten of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de RPV Land van Cuijk worden
onderhouden wordt afgewezen.

de RPV Land van Cuijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.